مقایسه سرمایه فکری با یاد گیری مشارکتی

(سرمایه فکری)                                            ( یادگیری مشارکتی)                          

1-استفاده موثر از دانش                               1- استفاده از دانش ومهارت یادگیرنده

2-افزایش بازده سرمایه فکری افراد                2-ایجاد دانش جدید با استفاده از فکر دیگران

3-افزایش دانش روز مره و مرحله ی گروه        3-یاد گیری مرحله به مرحله  مراحل یادگیری

4-افزایش قابلیت ها ی ترکیبی ودرونی افراد    4-یاد گیری اعضا از طریق مشارکت در گروه

5-افزایش ارزش سرمایه فکری                      5-اخذ دانش بیشتر وعمیق تر 

6- افزایش سرمایه فکری                           6-  میزان بیشتر موفقیت در یاد گیری

7- تبادل اطلا عات بین گروه                       7-لزوم ارتبا ط بین افراد گروه

8-افزایش ارزش های ارتباطی                    8-ایجاد تغییر در رفتار افراد گروه وهمدلی

نتیجه می گیریم :

از روش یادگیری مشارکتی در کلا س هایمان بیشتر استفاده کنیم

 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید