بخشنامه های اردیبهشت 91

جلسه گروه تربیت بدنی دبیران ورزش ابتدایی (مدارس ابتدایی
شهروروستا)
شماره بخشنامه : 34/5075                 تاریخ بخشنامه : 25/02/91   فایل ضمیمه برگزیدگان طرح الگوهای مناسب تدریس (طرح همتا)والگوهای
برترمدیریت (کلیه مدارس ابتدایی شهروروستا)
شماره بخشنامه : 34/4868                 تاریخ بخشنامه : 23/02/91   فایل ضمیمه

تحویل کتابهای داستان اهدایی و تقدیرنامه از گروههای آموزشی
( ابتدایی )

شماره بخشنامه : 34/4166                 تاریخ بخشنامه : 16/02/91

 

  فایل ضمیمه تسویه حساب مجلات رشد آموزشگاه ( متوسطه ) شماره بخشنامه : 34/4183                 تاریخ بخشنامه : 16/02/91   فایل ضمیمه

اسامی مدارسی که تاکنون بدهی مجلات رشد خود را تسویه
ننمودند ( راهنمایی )

شماره بخشنامه : 34/3831                 تاریخ بخشنامه : 12/02/91

  فایل ضمیمه

/ 0 نظر / 5 بازدید