برگزاری جلسه هم اندیشی مقطع ابتدایی

این کارگاه ها به صورت : پایه های اول و دوم در آموزشگاه الله

اکبر - پایه سوم و مدیران ومعاونین پرورشی و آموزشی در مرکز

عفاف ، پایه چهارم و پنجم در آموزشگاه ( حافظ و معرفت ) و چند

 پایه در آموزشگاه محمدقمی برگزار گردید.

در این کارگاه هم اندیشی همکاران به بررسی مسائل آموزشی

 و پرورشی پرداخته و انواعراهکارهای خود را در این موارد ارائه

 نمودند که مورد توجه کلیه همکاران قرار گرفت .

/ 0 نظر / 4 بازدید