آرزوی موفقیت برای معلمان

جز کعبه فقط مدرسه است که همه سوی او قبله است.

جامعه ای که پاس حرمت معلم را ندارد بی سواد است.

بهای لبخند معلم را هیچ کس نمی داند ، بهار چقدر می ارزد؟

پشت کلاس هر معلم ،همه فردا های روشن نشسته اند.

پشت کلمات معلم ،نسل های شکفته وروشن صف بسته اند.

بهشت"مدرسه "دانش آموز را به جهنم "مقام وعنوان " نکشانید.

/ 0 نظر / 12 بازدید