نقد دفتر کلاس

نقد و بررسی دفتر فرآیندهای کلاسی

محاسن دفتر موجود :

وجود جداولی از قبیل: مواد درسی و ساعات کار هفتگی ، برنامه هفتگی ، جدول بودجه بندی ، جدول ثبت غیبت ها ، جدول جمع بندی عملکرد دانش آموز  ، جدول ثبت ملاقات با اولیا  ، از جمله محاسن این دفتر کلاسی است.

 

معایب و نواقص

علیرغم ویژگی های مفید فوق وقتی آموزگار میخواهد در عمل از این دفتر استفاده کند به مشکلاتی روبرو میشود که در ادامه به شرح آنها پرداخته میشود :

- در هیچکدام از این جدول ها  قسمتی  تحت عنوان  ردیف   پیش بینی نشده است  و شماره  دانش آموز  مشخص نیست و این خود موجب  بی نظمی و اتلاف وقت خواهد شد .

 

 

جدول ثبت غیبت ها

در این جدول برای هر دانش آموز در طول یک سال تحصیلی تنها ده روز غیبت پیش بینی شده است و اگر چنانچه غیبت دانش آموزی از این حد بیشتر شد جایی برای ثبت آن وجود ندارد .

 

جدول ثبت عملکرد  دانش آموز

 

  1. درسها از هم تفکیک نشده است  و یک صفحه بدون مشخص بودن نام دروس  در اختیار معلم  قرار گرفته . که هر  آموزگار با سلیقه خود این جدول را تقسیم بندی میکند .

 

  1. در همین جدول بعد از ستون عنوان درس  ، ستونی تحت عنوان تاریخ آمده است . اگر آموزگار بخواهد  برای ثبت یک  عملکرد ، تاریخ آنرا در این ستون بنویسد و روبروی آن  عملکرد مربوطه را هر چند به طور مختصر بنویسد  هر تاریخ یک سطر از این فضا را اشغال می کند و حداکثر میتوان  برای هر درس ، 4سطر در مقابل 4 تاریخ قرار داد

 

  1. بنابراین  بهتر است  اسامی دانش آموزان در جدول ثبت عملکرد در یک صفحه نوشته و هر صفحه مربوط به یک درس باشد.( مجزا کردن هر درس جهت ثبت عملکرد دانش آموز )

و تغییر جدول شماره پنج ( ثبت عملکرد دانش آموز ) به صورت زیر :

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ

موضوع مورد ارزیابی

شرح عملکرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول جمع بندی عملکرد های دانش آموز

اگر چه  این جدول به صورت ماهانه طراحی شده است و شامل 9 ماه می باشد .ولی  جایی برای  ثبت عملکرد در نوبت اول و نوبت دوم سال تحصیلی نیست . چیزی که ثبت آن از نظر نظام اداری آموزشی لازم است زیرا معلم در پایان هر نمیسال آموزشی  باید همین نتایج  را به دفتر آموزشگاه ابلاغ کند . 

و مورد آخر : کامل شدن فرم مشخصات دانش آموزان با آوردن ستون هایی برای   نام پدر  ، وضعیت دانش آموزان با مشکل خاص و شغل پدر ، میزان تحصیلات پدر ومادر ، تعداد خواهر و برادر و ...

چگنی

در خصوص جدول شماره 5

بهتر بود به ازای هر دانش ـآموز تا پایان سال سه برگ در نظر گرفته شود همچنین در قسمت عنوان درس ماده درسی را ثبت می نمود و به ازای تعداد ساعات درسی در هفته به آن فضا اختصاص می داد ند .

باید جدول شماره 5 به 4 خانه تقسیم می شد عنوان درس ،تاریخ اجرا وشرح عملکرد ویک خانه هم مربوط به جمع بندی تو صیفی مر بوط می شد.

 در خصوص جدول شماره4

بهتر بود جدول شماره4 همانند جدول شماره 6جمع بندی ماهیانه ای برای ثبت غیبت دانش آموزان به صورت تفکیک هر ماه در پایان دفتر کلاس در نظر گرفته می شد.و در آنجا موجه ویا نا موجه بودن غیبت به صورت ماهیانه گنجانده می شد

قاط ضعف صفحه 4 دفتر کلاسی قسمت ثبت غیبت دانش آموزان 

1- تعداد ستون اسامی دانش آموزان در دوصفحه برای کلاس های بالای 35 نفر کافی نیست .

2- ماههای یک سال تحصیلی در این صفحه تدوین نشده است .

3- نوشتن موجه و غیر موجه دراین صفحه نیاز نیست .چون اکثر غیبت ها موجه می باشد .

قاط ضعف صفحه 4 دفتر کلاسی قسمت ثبت غیبت دانش آموزان 

1- تعداد ستون اسامی دانش آموزان در دوصفحه برای کلاس های بالای 35 نفر کافی نیست .

2- ماههای یک سال تحصیلی در این صفحه تدوین نشده است .

3- نوشتن موجه و غیر موجه دراین صفحه نیاز نیست .چون اکثر غیبت ها موجه می باشد .

 

پیشنهادات

1- اگر دریک صفحه تعداد دانش آموزان لحاظ شود در وقت معلم صرفه جویی می شود .

2- اگر در یک صفحه ماهها ی یک سال تحصیلی به صورت ماه به ماه تقسیم شود بهتر معلم می تواند غیبت هر دانش آموز را در ماه مربوطه بنویسد.

نقاط ضعف صفحه 5 دفتر کلاسی قسمت عملکرد دانش آموزان

1- اولین اشکال ، هر صفحه برای یک دانش آموز می باشد که خیلی وقت معلم را میگیرد و گاهی معلم برای نوشتن باید یک کاغذ چک نویس در دست بگیرد و تند تند بنویسد و به خانه ببرد و به صورت توصیفی در تک تک ورقه ها ثبت کند وکار بسیار وقت گیری می باشد .

2- برای ثبت نمرات دانش آموز در هر برگه تقسیم بندی دروس وجود ندارد و معلم را دچار سردر گمی می کند .

3-  ثبت مشاهدات فعالیتهای درسی دانش آموز چه به صورت کتبی چه به صورت عملی و شفاهی در دفتر مشخص نیست

پیشنهادات

1- بهتر است  کلیه دروس را در چند صفحه قرار داد با اسامی دانش آموزان با ثبت ماهها  مثلا" درس فارسی با ماههای یک سال و کلیه دانش آموزان در یک صفحه یا دو صفحه که معلم مرتب و منظم نمره گذاری کند و همه دانش آموزان درکنارهم باشند نه هر برگه برای  یک دانش آموز.

2- ثبت نمرات کتبی و شفاهی و عملی کنار هم باشد تا معلم بتواند همه نمرات را کنار هم قرار بدهد و درپایان ماه معدل گیری کند .

 

نکات مهم در ارزیابی کلی دفتر کلاسی

با توجه به ارزیابی معلم از کلیه رفتارها و آزمونها و مهارتهای دانش آموزان لازم است که دفتری برایش تهیه شود که کلیه این امور در آن لحاظ شود زیرا محصل فقط از نظر درسی ارزیابی نمی شود .

برای همین منظور موارد زیر به عنوان پیشنهاد داده شده است که دردفتر کلاسی قرار گذاشته شود :

1-ایجاد مشخصات دانش آموزان برای پیگیری مسائل آموزشی و ارتباط با والدین .

2- ایجاد ثبت آزمایشات و فعالیتهای معلم

3- ایجاد ثبت استفاده از وسایل هوشمند و نرم افزارهای آموزشی

4- ایجاد ثبت اردوهای آموزشی و گردش های علمی و اهداف آموزشی از بردن به گردش علمی

5- (اگر روش توصیفی به صورت هدفمند اجرا شود ایجاد صفحاتی برای ثبت چک لیست های آموزشی و ارزیابی های آزمونهای عملکردی و مداد کاغذی )

6- ایجاد ثبت طرحهایی که معلم برای فعالیت دانش آموزان انجام مید هد مثلا" پروژه  جابر بن حیان ـ المپیاد رایانه ـ مهارت خواندن ـ

7- ایجاد ثبت جوایزی که به محصلین در ازای شرکت در فعالیتهای درسی و مسابقات مدرسه ای و کلاسی دارند و این صفحه برای معلم خوب است زیرا مشخص می شود که چه کسانی فعالیت کمتری داشتند و با این ثبت معلم این دانش آموزان را تشویق می کند تا خود را به دیگر بچه ها برسانند.

8- ایجاد صفحه ای برای تشکیل کلاس های فوق برنامه ، تقویتی و ...

9- ایجاد صفحه ای برای نظارت و فعالیت مهارتهای زندگی یا طرح کرامت و اضافه کردن این طرح به طور رسمی در فعالیتهای آموزشی

10 – ایجاد صفحه ای برای نظارت پوشه کار به صورت تیک زدن  

                                                                      

 ایجاد ثبت برگه نظارت مدیر آموزشگاه و سرگروه ها و معلمین راهنمای و سرگروه ها استانی .

در ضمن یک صفحه هم برای مدیریت آموزشگاه و سرگروه های منطقه و استانی و معلمین راهنما قراردهید که وقتی

دفتر را نظارت می کند بدانند کجا را امضا کند سلیقه ای نباشد و هر جا که شد

امضاکنند .

درصفحه ای که برای نظارت از دفتر کلاسی قرار می دهید لطف کنید تنها فعالیتهای آموزشی نباشد و فعالیتهای معلم ودانش آموزا ن را در رابطه با

طرحهای وزارتی و استانی نیز ثبت شود و کار ناظر را راحت تر می کند و کار

معلم را که

نخواهد علاوه بر دفتر کلاسی یک زونکن هم داشته باشد برای

فعالیتهای فوق برنامه و اجرای طرحهای وزارتی و استانی .

نمونه ای از یک ارزیابی دفتر کلاسی از نگاه مدیران ، سرگروههای آموزشی و ... 

                                                                خیلی خوب   خوب   متوسط    ضعیف

1- ارزیابی از فعالیتهای عملی و شفاهی به درستی صورت گرفته است .   

2- ثبت حضور غیاب به درستی انجام شده است .

3- ثبت آزمایشات و استفاده از وسایل هوشمند و نرم افزارها انجام شده است .

4- ثبت اردهایی آموزشی و گردش های علمی انجام شده است .

5- تقویت دانش آموزان برای شرکت درطرحهای وزارتی و استانی انجام شده است .

6- پوشه کار دانش آموزان مورد ارزیابی معلم و والدین قرار گرفته است .

7- استفاده ازکتب داستان در کلاس انجام شده است .

8- .......................................................................................

این نمونه ای برای ارزیابی درست و صحیح مدیر و سرگروه ها می باشد که با این برگه ارزیابی معلم می تواند برنامه های خودرا  تنظیم کند و با یک برنامه ریزی صحیح از اول سال دفتر کلاسی را بنویسد و به درستی به دانش آموزان نمره بدهد.

 با تشکر از گروه های آموزشی منطقه و استان

سرگروه پایه دوم شهرستان بروجرد

فاطمه یوسفی پور

قاط ضعف صفحه 4 دفتر کلاسی قسمت ثبت غیبت دانش آموزان 

1- تعداد ستون اسامی دانش آموزان در دوصفحه برای کلاس های بالای 35 نفر کافی نیست .

2- ماههای یک سال تحصیلی در این صفحه تدوین نشده است .

3- نوشتن موجه و غیر موجه دراین صفحه نیاز نیست .چون اکثر غیبت ها موجه می باشد .

 

پیشنهادات

1- اگر دریک صفحه تعداد دانش آموزان لحاظ شود در وقت معلم صرفه جویی می شود .

2- اگر در یک صفحه ماهها ی یک سال تحصیلی به صورت ماه به ماه تقسیم شود بهتر معلم می تواند غیبت هر دانش آموز را در ماه مربوطه بنویسد.

نقاط ضعف صفحه 5 دفتر کلاسی قسمت عملکرد دانش آموزان

1- اولین اشکال ، هر صفحه برای یک دانش آموز می باشد که خیلی وقت معلم را میگیرد و گاهی معلم برای نوشتن باید یک کاغذ چک نویس در دست بگیرد و تند تند بنویسد و به خانه ببرد و به صورت توصیفی در تک تک ورقه ها ثبت کند وکار بسیار وقت گیری می باشد .

2- برای ثبت نمرات دانش آموز در هر برگه تقسیم بندی دروس وجود ندارد و معلم را دچار سردر گمی می کند .

3-  ثبت مشاهدات فعالیتهای درسی دانش آموز چه به صورت کتبی چه به صورت عملی و شفاهی در دفتر مشخص نیست

پیشنهادات

1- بهتر است  کلیه دروس را در چند صفحه قرار داد با اسامی دانش آموزان با ثبت ماهها  مثلا" درس فارسی با ماههای یک سال و کلیه دانش آموزان در یک صفحه یا دو صفحه که معلم مرتب و منظم نمره گذاری کند و همه دانش آموزان درکنارهم باشند نه هر برگه برای  یک دانش آموز.

2- ثبت نمرات کتبی و شفاهی و عملی کنار هم باشد تا معلم بتواند همه نمرات را کنار هم قرار بدهد و درپایان ماه معدل گیری کند .

 

نکات مهم در ارزیابی کلی دفتر کلاسی

با توجه به ارزیابی معلم از کلیه رفتارها و آزمونها و مهارتهای دانش آموزان لازم است که دفتری برایش تهیه شود که کلیه این امور در آن لحاظ شود زیرا محصل فقط از نظر درسی ارزیابی نمی شود .

برای همین منظور موارد زیر به عنوان پیشنهاد داده شده است که دردفتر کلاسی قرار گذاشته شود :

1-ایجاد مشخصات دانش آموزان برای پیگیری مسائل آموزشی و ارتباط با والدین .

2- ایجاد ثبت آزمایشات و فعالیتهای معلم

3- ایجاد ثبت استفاده از وسایل هوشمند و نرم افزارهای آموزشی

4- ایجاد ثبت اردوهای آموزشی و گردش های علمی و اهداف آموزشی از بردن به گردش علمی

5- (اگر روش توصیفی به صورت هدفمند اجرا شود ایجاد صفحاتی برای ثبت چک لیست های آموزشی و ارزیابی های آزمونهای عملکردی و مداد کاغذی )

6- ایجاد ثبت طرحهایی که معلم برای فعالیت دانش آموزان انجام مید هد مثلا" پروژه  جابر بن حیان ـ المپیاد رایانه ـ مهارت خواندن ـ

7- ایجاد ثبت جوایزی که به محصلین در ازای شرکت در فعالیتهای درسی و مسابقات مدرسه ای و کلاسی دارند و این صفحه برای معلم خوب است زیرا مشخص می شود که چه کسانی فعالیت کمتری داشتند و با این ثبت معلم این دانش آموزان را تشویق می کند تا خود را به دیگر بچه ها برسانند.

8- ایجاد صفحه ای برای تشکیل کلاس های فوق برنامه ، تقویتی و ...

9- ایجاد صفحه ای برای نظارت و فعالیت مهارتهای زندگی یا طرح کرامت و اضافه کردن این طرح به طور رسمی در فعالیتهای آموزشی

10 – ایجاد صفحه ای برای نظارت پوشه کار به صورت تیک زدن  

                                                                      

 ایجاد ثبت برگه نظارت مدیر آموزشگاه و سرگروه ها و معلمین راهنمای و سرگروه ها استانی .

در ضمن یک صفحه هم برای مدیریت آموزشگاه و سرگروه های منطقه و استانی و معلمین راهنما قراردهید که وقتی

دفتر را نظارت می کند بدانند کجا را امضا کند سلیقه ای نباشد و هر جا که شد

امضاکنند .

درصفحه ای که برای نظارت از دفتر کلاسی قرار می دهید لطف کنید تنها فعالیتهای آموزشی نباشد و فعالیتهای معلم ودانش آموزا ن را در رابطه با

طرحهای وزارتی و استانی نیز ثبت شود و کار ناظر را راحت تر می کند و کار

معلم را که

نخواهد علاوه بر دفتر کلاسی یک زونکن هم داشته باشد برای

فعالیتهای فوق برنامه و اجرای طرحهای وزارتی و استانی .

نمونه ای از یک ارزیابی دفتر کلاسی از نگاه مدیران ، سرگروههای آموزشی و ... 

                                                                خیلی خوب   خوب   متوسط    ضعیف

1- ارزیابی از فعالیتهای عملی و شفاهی به درستی صورت گرفته است .   

2- ثبت حضور غیاب به درستی انجام شده است .

3- ثبت آزمایشات و استفاده از وسایل هوشمند و نرم افزارها انجام شده است .

4- ثبت اردهایی آموزشی و گردش های علمی انجام شده است .

5- تقویت دانش آموزان برای شرکت درطرحهای وزارتی و استانی انجام شده است .

6- پوشه کار دانش آموزان مورد ارزیابی معلم و والدین قرار گرفته است .

7- استفاده ازکتب داستان در کلاس انجام شده است .

8- .......................................................................................

این نمونه ای برای ارزیابی درست و صحیح مدیر و سرگروه ها می باشد که با این برگه ارزیابی معلم می تواند برنامه های خودرا  تنظیم کند و با یک برنامه ریزی صحیح از اول سال دفتر کلاسی را بنویسد و به درستی به دانش آموزان نمره بدهد.

 با تشکر از گروه های آموزشی منطقه و استان

سرگروه پایه دوم شهرستان بروجرد

فاطمه یوسفی پور

 

 

 

/ 1 نظر / 634 بازدید
یوسفی پور

نقاط ضعف صفحه 4 دفتر کلاسی قسمت ثبت غیبت دانش آموزان 1- تعداد ستون اسامی دانش آموزان در دوصفحه برای کلاس های بالای 35 نفر کافی نیست . 2- ماههای یک سال تحصیلی در این صفحه تدوین نشده است . 3- نوشتن موجه و غیر موجه دراین صفحه نیاز نیست .چون اکثر غیبت ها موجه می باشد . پیشنهادات 1- اگر دریک صفحه تعداد دانش آموزان لحاظ شود در وقت معلم صرفه جویی می شود . 2- اگر در یک صفحه ماهها ی یک سال تحصیلی به صورت ماه به ماه تقسیم شود بهتر معلم می تواند غیبت هر دانش آموز را در ماه مربوطه بنویسد. نقاط ضعف صفحه 5 دفتر کلاسی قسمت عملکرد دانش آموزان 1- اولین اشکال ، هر صفحه برای یک دانش آموز می باشد که خیلی وقت معلم را میگیرد و گاهی معلم برای نوشتن باید یک کاغذ چک نویس در دست بگیرد و تند تند بنویسد و به خانه ببرد و به صورت توصیفی در تک تک ورقه ها ثبت کند وکار بسیار وقت گیری می باشد . 2- برای ثبت نمرات دانش آموز در هر برگه تقسیم بندی دروس وجود ندارد و معلم را دچار سردر گمی می کند . 3- ثبت مشاهدات فعالیتهای درسی دانش آموز چه به صورت کتبی چه به صورت عملی و شفاهی در دفتر مشخص نیست پیشنهادات 1- بهتر است کلیه دروس را در چند صفحه