بخشنامه های مهر ماه 91

 

کتاب روش تدریس هنر و تربیت بدنی پایه دوم و ششم از انبار ( ابتدایی )

شماره بخشنامه : 34/20936                 تاریخ بخشنامه : 13/07/91

  فایل ضمیمه

 ارسال جدول زمانبندی پایه ششم و پنجم و چگونگی فعالیتهای
کتاب فارسی پایه ( ابتدایی )

شماره بخشنامه : 34/21705                 تاریخ بخشنامه : 19/07/91

ارسال شیوه های املا و نمونه چک لیست درس بخوانیم و ... (
ابتدایی )
شماره بخشنامه : 34/21706                 تاریخ بخشنامه : 19/07/91   فایل ضمیمه ارسال جدول بودجه بندی پایه چهارم و سوم ( ابتدایی )
شماره بخشنامه : 34/20429                 تاریخ بخشنامه : 12/07/91   فایل ضمیمه

 

اولین کارگاه آموزشی پایه ششم ( گروههای آموزشی ) ( ابتدایی
)
شماره بخشنامه : 34/21636                 تاریخ بخشنامه : 19/07/91   فایل ضمیمه دریافت کارت نگاره و نشانه های فارسی اول ( ابتدایی )
شماره بخشنامه : 34/21640                 تاریخ بخشنامه : 19/07/91   فایل ضمیمه برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی با کلیه آموزگاران و کادر
اجرایی ... ( ابتدایی )
شماره بخشنامه : 34/20433                 تاریخ بخشنامه : 12/07/91   فایل ضمیمه

 

ارسال جدول زمانبندی پایه اول وسه تراکت آموزشی (ابتدایی
)
شماره بخشنامه : 34/19493                 تاریخ بخشنامه : 05/07/91   فایل ضمیمه

 

ارسال جدول بودجه بندی پایه دوم و پنجم ( ابتدایی )
شماره بخشنامه : 34/20963                 تاریخ بخشنامه : 13/07/91

  فایل ضمیمه

/ 0 نظر / 4 بازدید