جلسه با معاونت ابتدایی

دقت دراستفاده همکاران از کیت های علوم و ریاضی و چک لیست در ارزشیابی توصیف   

نظارت بر فعالیت های آموزشی  در شورای معلمان و مدارس

نظارت بر فعالیتهای همکاران در آموزش و تدریس هوشمند و استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی و کتابخانه ای

دعوت از همکاران کارشناس ارشد در کلیه فعالیتها ی گروهها و آموزش ضمن خدمت

ارائه گزارشات به صورت ماهیانه به معاونت ابتدایی

در ادامه جلسه هر یک از سر گروه ها با ارائه در جهت تقویت کار گروهها  پیشنهاداتی

/ 0 نظر / 4 بازدید