طرح جابر بن حیان

1-      اهمیت اجرای طرح در سطح 14 آموزشگاه

2-     توضیحاتی در رابطه با طرح پروژه علمی و چگونگی اجرای آن و انواع پروژه

3-    مشاهده لوح فشرده آموزشی طرح مدارس مجری

4-    گروه بندی مدارس مجری طرح به صورت 4 گروه که در هر گروه یک معلم راهنما تعیین خواهد شد.

5-    چگونگی تهیه تابلوهای پروژه علمی و برگزاری نمایشگاه در اسفند ماه

6-     برگزاری کلاسهای کارگاهی جهت آموزگاران مدارس مجری پروژه علمی جابر بن حیان

اسامی آموزشگاه های مجری طرح :

1-      الله اکبر یک      2-  الله اکبر دو      3- شهید رجایی یک       4- شهید رجایی دو

5- شاهد پسر        6- فرهنگیان دختر      7- فرهنگیان پسر    

8- شهدای فرهنگی      9- فرشتگان     10- مالک اشتر یک    

11- مالک اشتر دو              12- معرفت

 

13- شهدای حاج عمران                14- پروین اعتصامی

 

 

 

/ 0 نظر / 44 بازدید