سومین گزارش کار گروه پایه سوم

بسمه تعالی

   سومین گزارش کار گروه پایه سوم                           سرگروه پایه سوم مهناز منصوری فرد

سومین کارگروه آموزشی پایه سوم راس ساعت 17:30 روز 2/9/90 در دبیرستان عفاف

با حضور همکاران پایه سوم به شرح ذیل تشکیل شد:

1-جلسه با نام ویاد خداوند آغاز شد.

2-ابتدا در مورد فرا خوان مقاله معلم پژوهنده ی دوره پانزدهم که دارای 4 مرحله تشخیص

، تجویز ، اجرا و نظارت می باشد توضیح داده شد که این چهار مرحله را می توان در علل

افت تحصیلی دانش آموزان که ممکن است شامل عوامل محیطی ، عاطفی ، روانی

و...باشد بررسی و بر اساس این چهار مرحله تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری کنند و هر

مرحله را طبق فرم ارسالی به مدارس، نوشته وتحویل دهند . سپس در آخر همه را

بصورت یک مقاله مطابق فراخوان مرتب کرده ارسال کنند ودر مسابقه شرکت نمایند.

3-طبق روال جلسات قبل، همکارانی که قبلا اعلام آمادگی کرده بودند . محتوای دروس

آذر را تدریس کردند .

4-در مورد دروس ماه آذر و اشکالاتی که بعضی از همکاران داشتند بحث وگفتگو شد

پایان به نتیجه واحد رسیدند.

5-اسامی تعدادی از همکاران برای تدریس دروس مربوط به ماه دی در جلسه بعد

یادداشت شد.

6- جلسه در ساعت 7:30 با پذیرایی مختصر وذکر صلوات به پایان رسید.

/ 0 نظر / 39 بازدید