مراحل یک تدریس خوب

مزیت ها و اثرات مشارکت دادن شاگردان در امر یاددهی ـ یادگیری

   اگر به من بگویی فراموش میکنم        اگر به من بیاموزی به خاطر می آورم      

                                         اگر در گیرم کنی یاد می گیرم                                          فرانکلین                                                         

1-     جذاب شدن کلاس درس

2-     خسته نشدن شاگردان درکلاس درس

3-     تقویت روحیه مشارکتی و گروهی در شاگردان

4-     افزایش اعتماد به نقس و جرات ورزی در شاگردان

5- افزایش عمق یادگیری و موفقیت های تحصیلی در شاگردان

6- شکل گیری و تقویت مهارت های اجتماعی و زندگی در شاگردان

7- علاقه مند شدن شاگردان به معلمان و دبیران و ایجاد ارتباط عاطفی با آنان

8-  شکل گیری عقاید در شاگردان توام با توسعه و تقویت مهارت های

شنیداری و گفتاری

9-ایجاد روحیه تحقیق و پژوهش و دست یافتن به چیزهای نو توسط شاگردان

در کلاس درس

  بر اساس دید گاه های جدید که مبنای اچرای روش های فعال تدریس در

فرایند یاددهی ـ یادگیری گردیده اند ، مسئولیت   یادگیری باید بر عهده ی

دانش آموز قرار داد و او را در امری که به وی مربوط می باشد ، سهیم کرد .

اولین چیزی که در نهاد مشارکت دادن شاگردان نهفته ، آن است که تا آنچا

که امکان دارد درچریان تدریس و اداره کلاس از نقش معلم به عنوان محوریت

کلاس کاسته شود و شاگردان جای آن را بگیرند . کلاسی موفقیت آموزشی

بیشتری خواهد داشت که در آن %80 صحبت ها به دانش آموزان و %20 به

معلم اختصاص یابد . این پدیده به نفع معلم نیز خواهد بود . چرا که :

   اولا" از فشار عصبی ناشی از صحبت زیاد در امان می ماند .

    ثانیا" فرصت می یابد که به هنگام صحبت با فکر و تامل و با بهترین کلمات ،

       بگوید .

 

     مراحل یک تدریس فعال

 

1-   درگیر کردن : با طرح یک سوال ساده ، مانند سوال فعالیت کتاب شروع

می کنیم .

2-  کاوش : خواستن از دانش آموزان که با همفکری درگروه برای پاسخ

        فکر کنند .

3-  توصیف : از خود دانش آموزان می خواهیم جواب های خود را توضیح داده و

توصیف نمایند .

4- شرح و بسط : توضیحات و شرح بیشتر توسط معلم برای جواب های

    دانش آموزان .

5- ارزشیابی : در پایا ن برای اطمینان از فهم دانش آموزان چند سوال

    مطرح نموده که توسط دانش آموزان پاسخ داده می شود

گروه های آموزشی عمومی ـ ابتدایی  شهرستان بروجرد      سال تحصیلی 90

/ 0 نظر / 38 بازدید