گردونه سیلاب ساز

گردونه سیلاب ساز وسیله ای برای سیلاب سازی صامت ها ومصوت های در تدریس درس

فارسی است .این وسیله باچرخش دو صفحه دوار روی هم دو نشانه صامت ومصوت را به

 یکدیگر وصل می کند .سپس سیلاب ایجاد می کند پس از آن دانش آموز سیلاب را در کادر

سمت چپ می نویسد وبا آن یک کلمه می سازد .در کادر پایین هم با کلمهءمورد نظر جمله

می سازد . جهت ساخت این وسیله ووسایل مورد نیاز به رشد تکنولوژی مهر ماه صفحه 37 مراجعه نمایید.

درخت تو گر بار دانش بگیرد                                            به زیر آورد چرخ نیلو فری را

/ 0 نظر / 6 بازدید