لبیک یا حسین (ع)

خوشا از دل نم اشکی فشاندن                               
به آبی آتش دل را نشاندن

خوشا زان عشقبازان یاد کردن
زبان را زخمه فریاد کردن


خوشا از نی خوشا از سر سرودن
خوشا نی نامه ای دیگر سرودن

نوای نی نوایی آتشین است
بگو از سر بگیرد، دلنشین است

نوای نی نوای بی نوایی است
هوای ناله هایش، نینوایی است

             زنده یاد قیصر امین پور

/ 0 نظر / 3 بازدید