نکاتی مهم در ارزشیابی پایانی

1-ارزشیابی را بر اساس در ک مطلب کلیدی و مفهومی تنظیم و تدوین کنید نه بر مبنای حفظ مطالب پیش پا افتاده. در این راستا هدف نهایی از ارزشیابی باید برای شما روشن باشد و تمتمی جنبه های لازم را پوشش دهد.

2-علاوه بر درک مطلب ،بر سوالات کار بردی ،سنجش عملکرد وموارد آزمون مهارتی نیز توجه خاص داشته باشید.

3- تعداد سوالات را بر مبنای گستره ء محتوا در نظر بگیرید وااهمیت بخشها وفصلها و موضوعات درسی را در تعیین تعداد سوالات دخالت دهید.

4- وقت آزمون را متناسب با تعداد سوالات در نظر بگیرید .

5-بارم یا ارزش هر سوال را برای دانش اموز مشخص کنید .

6- به امتحان یا ارزشیابی کتبی بسنده نکنید . امتحانات شفاهی وعملی و کار گاهی و آزمایشگاهی موارد بهتری برای آزمون توانمندی ها هستند.

7-سوالات را به چند موضوع یا چند فصل محدود نکنید.

8- تفاوت های فردی و توانمندی های دانش آموزانتان را در طراحی سوال در نظر بگیرید.

9-از نتایج ارزش یابی دانش آموزان به نفع اصلاح شیوه های یاد دهی خود  وهدایت یادگیری دانش آموزان سال بعدتان بهره بگیرید.

10-علاوه بر تصیح ورقه اشتباهات دانش آموزان را به صورت مفهومی ،فصلی وموضوعی وبخشی طبقه بندی کنید ودر جستجوی علت یابی  نقصان ها واشتباهات بر ایید.

/ 0 نظر / 6 بازدید