سخنی با معلمان

به عنوان معلم باید عمیقا" باور داشته باشیم که هر دانش آموز قابلیت رشد ویادگیری را دارد به شرط آنکه ما ابزار سنتی را که به تفا وت های فردی توجه ندارد رها کنیم واز ابزار هایی استفاده نماییم که به دانش آموز اعتماد به نفس بخشد .ارزشیابی هم باید به گونه ای باشد که بتواند تصویری از رشد مهارتها ،توانایی ها ،دانش ونگرش دانش آموز به ما بدهدو نه تنها معلم بلکه دانش آموز هم باید شاهد رشد بالندگی وپیشرفت خود باشدودر پایان سال هم دانش آموز وهم اولیا او بدانند که چه هدف هایی پیش رو دارند که باید برای دست یابی به آن تلاش کنند.

آنچه معلم باید در ارتباط با ارزشیابی بداند

1-در ارزشیابی توسط  معلم باید تفکر ومهارت های سطح بالای دانش آموز را بسنجد نه آموخته های طوطی وار او را


 


2-در ارزشیابی توسط معلم باید به تفا وت های فردی توجه شود.

3-مقایسه عملکرد دانش آموز با اهداف آموزشی باشد.

4-سوق دادن دانش آموزان به سوی مهارت های زندگی واقعی،حل مسائل و معضلات اجتماعی باید در ارزیابی معلم باشد.

5-در ارزشیابی معلم ،باید همکاری گروهی جایگزین رقابت های فردی شود.ومعلم سعی نماید به صورت گروهی ارزشیابی نماید.

6-پرورش توانایی های خود  ارزیابی (یعنی معلم دانش آموزان را وادار به ارزیابی خود نماید که این خود یکی از پیوند های استوار جامعه است که می تواند نقطه ی آغازین آن از مدرسه باشد)

قواعد طرح سوال :

آزمون های تشریحی وکاربرد آن: آزمون های تشریحی یا انشایی به آزمون هایی اطلاق می شود که پاسخ سوالات آنها از یک بند  تا یک انشا یا مقاله را شامل می شود. 

دراین آزمون هیچ گونه محدودیتی برای آزمون شونده منظور نمی شود واو عملا آزاد است تا هرطور مایل است پاسخ خود را بپروراند و سازمان دهد .

قواعد تهیه سوالات انشایی (گسترده پاسخ):

1- سوال باید طوری تهیه شود که به طور مستقیم به هدف مورد اندازه گیری مربوط باشد.

2-سوال باید موضوع مهمی را مورد سنجش قرار دهد.

3- صورت سوالات انشایی از نظر آیین نگارش وهم از نظر رسم الخط واضح و مشخص باشد.

4- در تهیه سوالات انشایی ازکاربرد کلمات ، چه کسی ، چه وقت ، کجا و... و (کلماتی که حکایت از اندازه گیری امور جزیی و کم اهمیت می نماید) باید پرهیز نمود.

5- به پاسخ دهندگان حق انتخاب  چند سوال از میان تعدادی سوال داده نشود.

6- زمان کافی به پاسخ دهندگان داده شود وحتی الامکان برای هر سوال وقت جداگانه ای پیشنهاد شود.

7-سوالات انشایی با واژه های یا عباراتی از این قبیل شروع شود

مقایسه کنید ، دلیل این امر را بنویسید ، مثال های اصیل و ابتکاری این موضوع را ذکر کنید ،چگونگی این رویداد را پیش بینی کنید و....

8-با نوشتن سوالاتی که به جواب کوتاه نیاز دارند ،تعداد سوالات افزایش داده شود.

9-استفاده از سوالات انشایی را باید به هدف هایی محدود نمود که با هیچ یک از آزمون های دیگر قابل سنجش نیست .

10- تا حد امکان سوالات تازه وموقعیت های بدیع استفاده کرد.

11-از کلی گویی وابهام بپرهیز وعبارات وکلمات واضح وروشن بنویسید.

قواعد  تصحیح سوالات انشایی:

1-پاسخ هر سوال تنها بر اساس هدفی که در آن گنجانیده شده است تصحیح شود.

 2-از پاسخ هایی که به عنوان نمونه یرای پرسش تهیه شده است به عنوان کلید استفاده شود

3-تمام پاسخ هایی آزمون شوندگان را به یک سوال تصحیح نمود بعد پاسخ های مر بوط به سوال دوم وتا آخر.......به همین ترتیب یعنی یک سوال یک سوال تصحیح شود

4-در موقع تصحیح برگه های امتحانی از شناسایی نام صاحبان آنها خوداری کنید.

کاربرد سوالات گسترده پاسخ:

1-توانایی های ذهنی ومهارت های که با سوالات انشایی ،گسترده پاسخ ،می توان سنجید :کاربرد ،تجزیه وتحلیل،ترکیب وارزشیابی می باشد.

2-از سوالات انشایی (گسترده پاسخ )بهتر است همراه با سایر سوالات در امتحانات پایانی اعم از پایان سال ،ثلث،یا نیمسال تحصیلی استفاده شود.

فصل دوم:آزمون های محدود پاسخ وکاربرد آن ها:

دو نوع سوال محدود پاسخ وجود دارد:

1-وقتی که یک سوال مطرح می شود و دانش آموزان باید سوال را با استفاده از یک کلمه یا عبارت پاسخ دهند(پرسشی)

2-وقتی که جمله نیمه کاملی داده می شود ودانش آموزان باید با قراردادن یک کلمه یا عبارت مناسب ، جمله را کامل کنند(کامل کردنی)

قواعد تهیه سوالات محدود پاسخ:

1-   سعی شود هر سوال مطلب مهمی را اندازه گیری کند.

2-   هر سوال پیرامون موضوع مشخصی طرح شود.

3-   در مورد جواب های عددی ، واحد مقیاس و میزان وقتی را که در محاسبات باید رعایت نمود،مشخص گردد.

4-   در سوالات محدود پاسخ کامل کردنی ، تنها کلمات وعبارات مهم حذف شود.

5-   ازسوالات کامل کردنی آزمون های پیشرفت تحصیلی بیش ازیک یا دو جای خالی منظور نشود.

6-   جای خالی سوالات کامل کردنی حتی المقدور در قسمت آخر سوالات قرارداده شود.

7-   درسوالات کامل کردنی از کاربرد اشارات دستوری نا مربوط وموارد دیگر که جواب سوال را مشخص کند خودداری شود.

قواعد تصحیح سوالات محدود پاسخ:

1-   قبل از تصحیح اوراق ، کلید مربوط به هر سوال با نمونه ای از پاسخ های امتحان شوندگان مقایسه شود.

2-   اگر نظیر املا،دقت درساختن جمله و...مورد نظر باشد برای هریک از عوامل مذکور نمره جداگانه ای در نظر گرفته شود.

3-   اشتباهات شاگردان تصحیح شود وروش تصحیح اوراق و توضیحات لازم پیرامون هر پاسخ به شاگردان ارائه گردد.

کاربرد سوالات محدود پاسخ:

توانایی ذهنی و مهارت هایی که با سوالات محدود پاسخ می توان سنجید ، دانش ودرک و فهم می باشد ودر امتحانات مرحله ای (تکوینی) بهتر است ، استفاده گردد.

فصل سوم : آزمون های عینی وچند گزینه ای ، صحیح  -غلط وجور کردنی ) وکاربرد آن ها :

آزمون های عینی آزمونی هستند که آزمون شونده برای جواب دادن به سوالات آن نیازی به تهیه پاسخ و نوشتن آن در برگه آزمون ندارد ، بلکه پاسخ سوال به همراه آن به وسیله سازنده آزمون ، تهیه ودر اختیار آزمون شونده گذاشته می شود و آزمون شونده باید در مورد پاسخ های داده شده ، تصمیماتی اتخاذ نماید.

قواعد تهیه سوالات چند گزینه ای و صحیح – غلط

1-   هر سوال طوری نوشته شود که یک موضوع مهم را اندازه بگیرد.

2-   بیش از یک مطلب یا مساله در هر سوال گنجانده نشود.

3-   سوالات کاملا روشن و واضح نوشته شود واز عبارات و کلمات قابل فهم آزمون شونده استفاده گردد.

4-   از تکرار عبارات یکسان در گزینه های متعدد خودداری شود.

5-   سوال طوری نوشته شود که همه گزینه های آن به مطالب واحدی مربوط باشند.

6-   مطلب مورد سوال به طور کامل در تنه سوال (متن اصلی پرسش ) آورده شود.

7-   سوال باید طوری نوشته شود که پاسخ درست تنها پاسخ درست یا درست ترین پاسخ باشد.

8-   برای اندازه گیری درک وفهم وتوانایی کاربرد اصول و مفاهیم ،درآزمون شونده ، از مطالب تازه و بدیع استفاده شود.

9-   پاسخ های انحرافی طوری نوشته شوند که امتحان شوندگان بی اطلاع را به خود جلب کنند.

10-پاسخ های هر سوال طوری نوشته شود که از نظر دستوری و جمله بندی مکمل متن سوال باشند.

  11-از به کار بستن اشارات نا مربوط دستوری و ضمایری که مرجع آن مشخص نیست ، خودداری شود.

12- تا حد امکان متن سوال به صورت مثبت نوشته شود واز بکار بردن عبارات منفی خودداری شود.

13- از نوشتن سوالاتی که متن سوال منفی و پاسخ ها هم منفی است (منفی مضاعف) احتراز شود.

14- تا حد امکان از کاربرد عباراتی همچون "همه آن چه دربالا گفته شد "  یا "هیچ یک از آن چه دربالا گفته شده" خودداری شود.

15- سوالات مستقل از یکدیگر نوشته شود .پاسخ یک مساله نباید شرط لازم برای حل مساله ویا تهیه سوال بعدی باشد.

16- از طرح سوالات گمراه کننده ویا هدایت کننده پرهیز شود.

17- در طرح سوالات ازدو کلمه متضاد که یکی از آن ها بهترین جواب سوال است به عنوان پاسخ های انتخابی استفاده نشود .

18- طول پاسخ درست در سوالات مختلف تغییر داده شود.

19- محل پاسخ درست  در سوالات مختلف تغییر داده شود.

20- سوالات با عبارات و جملاتی نوشته شود که مناسب سن و سال و قدرت درک و فهم آزمون شوندگان باشد.

تذکر:سوالات صحیح – غلط در واقع نوعی پرسشی دو گزینه ای است.

کاربرد آزمون های چند گزینه ای و صحیح – غلط

آزمون های عینی برای اندازه گیری دانش و معلومات ، بهترین آزمون هستند ، عده ای از متخصصان اندازه گیری وارزشیابی معتقدند که از سوالات آزمون های عینی برای ارزشیابی اکثر سطوح یادگیری می توان استفاده کرد.

قواعد تهیه سوالات جورکردنی

سوال جورکردنی نیز نوعی سوال چند گزینه ای است با این تفاوت که چند پاسخ قرار می گیرد و آزمایش شونده باید تعیین کند کدام پاسخ به کدام سوال مربوط است.

1-   تعداد پاسخ ها باید بیش از سوالات باشد یا بالعکس.

2-   سوال ها وپاسخ ها باید حتی المقدور کوتاه وخلاصه نوشته شوند.

3-   پرسش ها و پاسخ ها باید طوری نوشته شوند که ترتیب قرارگرفتن هر پاسخ با توجه ترتیب سوال ها به طور تصادفی و نامنظم باشد.

4-   سوالات و پاسخ های مربوط به هر پرسش باید با یکدیگر متجانس باشد.

5-   طرز جور کردن پاسخ ها باید در دستورالعمل آزمون به روشنی توضیح داده شود ،مثلا آیا می توان گزینه های جواب را بیش از یکبار مورد استفاده قرار داد یا نه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۱/٩/۱٦ | ۸:٢٢ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه های آموزشی | نظرات ()
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.