تاثیر وسا یل کمک اموزشی بر فرایند یاد دهی - یادگیری


درخواست لوح وکارت نگاره ونشانه وقرآن وریاضی پایه اول ودوم وسوم (ابتدایی )


شماره بخشنامه : 34/13582                 تاریخ بخشنامه : 05/07/94   فایل ضمیمه

 

ا همیت و سایل کمک آ موزشی در فرایند یاددهی – ویادگیری

 مقدمه

ا مروزه وسایل کمک آموزشی ‍، ا عم از ساده و پیچیده ، به عنوان ابزاری برای ایجاد تسهیل درامر تدریس ویادگیری در نظامهای آموزشی بکار می روند . این وسایل از حیث اینکه تئوری وعمل را با هم ترکیب کرده ، باعث ماندگاری یادگیری – تثبیت یافته ها – وتنوع بخشی در کلاس درس میشوند، حائز اهمیت اند. با توجه به پیشرفتهای علمی وتکنولوژی در عصر حاضر وسایل کمک آموزشی به عنوان یک رابط توانسته اند نقش خود را به خوبی ایفا کنند. بدیهی است اگر معلمان مهارت های لازم را برای کاربرد این وسایل داشته باشد ، اثر بخشی آن بهتر خواهد بود. امروزه صاحنظران  واندیشمندان جهان بر نقش مهم وتعین کننده فناوری آموزشی در فرایند یاددهی – یادگیری تاکید می کنند وبر این باورند که میزان بهره گیری واستفاده مطلوب وبجای معلمان ودبیران از وسایل کمک آموزشی در ارتقای کیفیت آموزشی تاثیرات سازنده ای خواهد داشت . و ا ستفاده صـحیـح معـلمان از وسایـل کـمک آمـوزشی ، جریـان یادگیـری را تسـهیل می بخشد  وچون باعث ملموس و عینی ساختن آموخته ها می شود ، در تثبیت  موادآموزشی در ذهن دانش آموزان و پایدار کردن آموخته ها شده وزمینه ترغیب دانش آموزان به در س بیشتر فراهم میکند.

دلایل استفاده از وسایل کمک آموزشی

الف) معضلات و مشکلات آموزشی مانند: افزایش روز افزون افراد لازم التعلیم-انفجار دانش بشری و پیشرفت فناوری آموزشی

ب)نقش حواس در یادگیری:

75%یادگیری از طریق حس بینایی ، 13%از طریق حس شنوایی،6%از طریق حس لامسه،3%از طریق حس بویایی،3%از طریق حس چشایی صورت می گیرد

نقش مواد و وسایل کمک آموزشی در تدریس

*توجه و علاقه فراگیران را جلب می کند

*یادگیری را سریعتر ،موثرتر و پایدارتر می کند

*تجارب عینی و واقعی را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد

*در توسعه و رشدمعنی در ذهن دانش آموزان موثرند

*پایه های لازم را برای یادگیری تدریجی و تکمیلی فراهم می سازند

*پیوستگی افکار را در فرایند یادگیری فراهم می کند

*شرایط را برای تفکر و ساختن مفاهیم مهیا می کند.

مزایای استفاده از وسایل کمک آموزشی

1-روشهای صحیح برای تدریس و ارزیابی را فراهم می کند و بر اعتماد بنفس معلمان می افزاید

2-کمیت و کیفیت آموزش را افزایش می دهد

3-دستیابی به نتایج فوری از آموزش را ممکن می سازد

4-شرایطی فراهم می آورد که دانش آموز بتواند به استعداد و توانایی های فردی خود پی ببرد.

5-آموزش را با رقابت بیشتر،عملی می سازد

6-از خستگی جسمی و ذهنی دانش آموز می کاهد

7-موجب تنوع آموزشی می شود

8-اثر آموزش و یادگیری را دائمی می کند

9-دایره اطلاعات دانش آموزان را وسیعتر می کند

وسایل کمک آموزشی از حیث اینکه :

-      تئوری وعمل توأم وهما هنگ می سازد.جایگاه ویژه ای دارند.

- استفاده از وسایل کمک آموزشی از طرف معلم در کلاس  ودر جریان تدریس ، باعث میشود. که مطا لب مطرح شده درساخت شناختی دانش آموزان جا بگیرد.ودانش آموزان به یادگیری معنی دار برسند.

- متأسفانه استفاده منظم واصولی ا ز وسایل کمک آموزشی، تحت هر عنوان در مدرسه به بوته فراموشی سپرده می شودواغلب ، عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی را از طریق کمبود وقت ونبودوسایل توجیه می کنند.

- از مهمترین شاخص های توسعه در یک کشور ،کیفیت وکمیت برون داد نظام آموزشی است.که آن هم به چگونگی نظام اطلا عات برنامه ریزی شده به فراگیرندگان ونیز بهبود فرایند یاددهی – یادگیری بستگی دارد.

- پس استفاده بهینه ازفناور آموزشی در جریان تدریس به سبب فعال کردن حواس فراگیران امرآموزش را واقعی ترکرده . ضمن غنی کردن کیفیت تدریس ویادگیری، کارایی تعلیم وتربیت را ارتقا می بخشد (پیری ، 1382،ص 43)

- استفاده ا ز وسایل کمک آموزشی موجب افزایش کا را یی معلمان در تدریس                  می شود ومطالب درسی را برای دانش آموزان عینی تر کرده ، جذاب تر و عمیق تر کرده کرده در افزایش یادگیری وپایدار ساختن آموخته ها ی  دانش آموزان تأثیر اساسی دارد. یافته های تجربی در حوزه روانشناسی حکایت ا ز آن دارد که قریب 70٪ از آموخته ها ی انسان ا ز طریق حس بینایی و30 ٪ بقیه از طریق سایر حواس حاصل می شود. این بدان معناست که آموزش وپرورش می بایست بیش ا ز بیش نسبت به فراهم ساختن محیط ومو قعیت های مستعدفراگیری بصری اقدام کند وبه عصر حاکمیت فراگیری ا ز طریق شنوایی یا آموزش زبانی ا ز محیطهای آموزشی پایان دهد.

 

اثرات مثبت کاربرد فناوری آموزشی ( وسایل کمک آموزشی )

در جریان تدریس توسط معلمان

1- موجب تسهیل در فرایندآموزشی در فرایندیاددهی – یادگیری وافزایش آموخته های فراگیران می گردد.

2-  افزایش اعتماد به نفس معلمان ودانش آموزان را به دنبال دارد.

3-  یادگیری برای دانش آموزان لذت بخش وجذاب تر می گردد.

4- ثبات واستحکام آموخته ها ومعنادار شدن یادگیری فراگیران را فراهم میسازد .

5-  توانایی اندیشدن وا ستدلال رادر دانش آموزان افزایش می دهد.

6-  یادگیری را سریع تر، آسان تروبادوام ترمی سازد.

7- آموزش را از حالت ذهنی خارج نموده ، یادگیری رابرای دانش آموزان ملموس وعینی می کند.

8-  فرایند آموزش را از حالت تک رسانه ای بودن خارج میکند.

9-  دست یابی به نتایج سریع از آموزش را عملی می سازد .

7- بازده آموزشی را از نظرکمی وکیفی برای دانش آموزان ومعلمان افزایش می دهد.

8- اثر خستگی جسمی وذهنی رادرهنگام یادگیری کاهش می دهد.

9 – معلم را ازحالت انتقال دهنده صرف اطلاعات به فراگیران خارج می کند.

10 – معلم را به عنوان عامل اثر گذار در حین تدریس وتسهیل کننده جریان یادگیری معرفی           نماید.

11- زمینه رشدوشکوفایی تفکروخلاقیت دانش آموزان را فراهم میسازد.

12- یادگیری مؤثرومفیدرا برای عده بیشتریاز دانش آموزان ممکن می سازد.

13- موجب بر انگیختگی حس کنجکاوی وتفکرخلاق فراگیران می گردد.

دلایل استفاده از وسایل کمک آموزشی در جریان تدریس

 الف ) معظلات ومشکلات آموزشی

1-افزایش روز افزون شمار افراد لازم االتعلیم .

2-انفجا ر دانش بشری وپیشرفت فناوری آموزشی .

 ب )  نقش حواس در یادگیری

- 75درصد یادگیری از طریق کاربرد حس بینایی

-  13درصد یادگیری از طریق کاربردحس شنوایی

- 6 درصد یادگیری از طریق کاربردحس لامسه

- 3 درصد یادگیری از طریق کاربرد حس بویایی

- 3 درصد یادگیری از طریق کا ربرد حس  چشایی صورت می گیرد.

 ج) نقش مواد و وسایل کمک آموزشی در تدریس ویادگیری

1- یادگیری را سریع  , موثر تر وپایدا ر تر می کند.

2- توجه وعلاقه فراگیران را جلب میکنند.

3- تجارب عینی وواقعی رادر اختیار شاگردان قرار میدهد.

4- پیوستگی افکاررادرفرایند یادگیری فراهم می کنند .

5- اساس قابل لمس را برای تفکر وساختن مفاهیم فراهم می کنند.

6 – پایه های لازم را برای یادگیری تدریجی وتکمیلی فراهم می سازند.موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اخبار , بخشنامه


تاريخ : ۱۳٩٤/٧/٦ | ۳:٤۸ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه های آموزشی | نظرات ()
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.
RSS Feed


 • شهید
 • /zekr-rooz">کد ذکر ایام هفته

  قالب وبلاگ

  var oulb= 'http://PicHaK.NeT/online-user/'; function CheckBrowser(){ if(navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer') { document.write('');return true;}document.write(''); return false; }

  پارس گرافیک

  - پرشین سی l
  [ طراحی : ایران اسکین ] [ Weblog Themes By : iran skin ]